آب، آرام. ماه، نمایان

آب، آرام. ماه، نمایان

نشستن، حقیقت نمی سازد

مراقبه، بینش تولید نمی کند

درست، مانند بوییدن ،که گل را معطر نمی کند

عطر گل رز آنجاست

و ما به آرامی از شکوفایی طبیعت آن مراقبت می کنیم.

به آرامی از این دم که واقعیت اکنون را نمایان می کند، مراقبت می کنیم تا طبیعتش فاش شود.

نشستن آرام به ما فرصت می دهد

تا شاهدی بر بروز حقیقت باشیم.

ماه فقط زمانی در آب نمایان می شود که آب، آرام باشد.

 

مقالات سایت

الهام گودرزی

شکرگزاری

در مورد تاثیر شکرگزاری بر زندگی تان چه می دانید؟ راندا برن، نویسنده کتاب راز و کتاب راز شکرگزاری معتقد