الهامی برای زندگی شاد

دورها جامع و کاربردی یوگا

الهامی برای زندگی شاد

دورها جامع و کاربردی یوگا

الهامی برای زندگی شاد

دورها جامع و کاربردی یوگا

thin

سلامتی با یوگا

OUR YOGA ACTIVITIES

آرام کردن بدن و روح

آرامش ذهنی

دوره های مبتدی

ثبت نام در دوره آناتومی یوگا

دوره جامع آناتومی، در 12 جلسه و در سه سطح مبانی آناتومی، عمومی و کاربرد آناتومی در یوگا برگزار میشود. این دوره پیش نیاز دوره های تخصصی حرکات اصلاحی با یوگا و آسیب شناسی و طراحی تمرین با رویکرد اصلاحی میباشد

دوره های برگزار شده

EXPERIENCE & PASSION

دوره کف لگن بانوان

Yoga Trainer

دوره جامع آناتومی یوگا

Inner balance Trainer

مبانی حرکات اصلاحی

Corrective Exercises