نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی

شاخه پنجم آشتانگا یوگا پراتیاهارا است برای جلوگیری از اینکه یک نفر تسلیم جاذبه حواس شود ،از کنترل موزون نفس استفاده می‌کنیم که باعث می‌شود حواس به جای دنبال کردن اهداف بیرونی خواسته ها ،به درون برگردندو آزاد شوند به این مرحله پراتیاهارا می گویند.

مرحله ی بعدی (دارانا)،تمرکز عمیق وکامل قوای ذهنی است که در تعاقب پراتیاهارا حاصل میشود.

دیانا، تکامل حالت داراناست و مرحله ی آخر،سامادهی است و میتوان به استغراق ،وصال و فنا در موضوع مراقبه معنا کردکه برای آن نیز مراتب متعددی برشمرده اند.

به گفته استاد آینگر:

سمادهی پایان جستجوی رهرو (یوگی) است. او در اوج مراقبه به حالت سمادهی می‌رسد. در سمادهی بدن و حواس یوگی آنقدر آرام است که گویی او در خواب است اما ذهن و منطقش چنان هوشیار که گویی بیدار است. یوگی آرام است حقیقت را ستایش می کند در حالی که در آن نفس می‌کشد در آن محو می‌شود و دیگر هیچ من یا مال منی وجود ندارد زیرا یوگی به یوگای حقیقی دست یافته است و فقط تجربه آگاهی، حقیقت و شادی وصف ناشدنی وجود دارد و آرامشی که از هر درکی بالاتر است. این حالت یعنی سمادهی را فقط با سکوت عمیق شاید بشود توصیف کرد. یوگی از جهان مادی دور شده و در واقع بین داننده و دانسته یگانگی ایجاد شده و به معنای کلمه یوگا رسیده است.

همانطور که مشاهده می کنید، چهار مرحله ی پایانی، به مراقبه و پرداختن به کیفیت های ذهنی مربوط می شوند و دریچه ی جدیدی را به روی آگاهی می گشایند.​