نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رسیدن به آرامش

راه غلبه بر موانع و پریشانی ها از دیدگاه یوگا
پاتانجلی برای غلبه بر موانع و رسیدن به شادی واقعی چند چاره دارد و بهترین آنها این چهارگانه هستند:
١-میتری( رفتار دوستانه )که البته فقط در حس دوستانه خلاصه نمی شود به معنای یکی شدن با چیزی است که مورد رفتار دوستانه است مثل مادری که به خاطر همین حس یکی شدن از موفقیت فرزندانش شادی عمیق را حس می‌کند. یک یوگی با پرورش حس رفتار دوستانه و یکی شدن، دشمنانش را دوست می کند و بدخواه ندارد.
٢- کارونا )دلسوزی و شفقت)که البته فقط دلسوزی و شفقت نشان دادن و غصه خوردن برای مشکلات دیگران نیست بلکه مهربانی توأم با عمل ایثارگرانه برای از بین بردن رنج آدمهای گرفتار است. با توجه به تمام قدرتی که یوگی دارد چه بدنی، اقتصادی، ذهنی یا اخلاقی ،چون عقیده دارد باید ضعیف را آنقدر قوی کند که بتواند زندگی کند و سعی می‌کند که پناه همه باشد.
٣-مودیتا : از خوبی‌ها و موفقیت دیگران احساس شادمانی می کند حتی رقیب . اینگونه خودش را از خشم و حسد و نفرت در امان نگه می‌دارد .
۴-و در نهایت اوپکشا که حس بیزاری و بی احترامی به انسان خطا کار یا حس بی تفاوتی و برتری نسبت به او (خطا کار) نیست بلکه یک بازبینی موشکافانه در خود اوست که اگر ما در آن موقعیت بودیم چه کار می‌کردیم و بررسی اینکه ما تا چه حد مسئولیم تا به آن فرد کمک کنیم تا به مسیر درست برگردد و در واقع یوگی با دیدن و مطالعه آن خطاها در خودش به این شناخت می‌رسد که نسبت به همه با گذشت باشد.
استاد آیینگر می‌گوید :«یک ذهن ناآرام نمی تواند معنی عمیق چهارگانه میتری ،کارونا ،مودیتا و اوپکشا را درک کند. تجربه ،من را به این نتیجه رسانده است که برای یک مرد یا زن عادی در هر یک از جوامع جهان ،راه رسیدن به یک ذهن آرام، با اراده کار کردن در دو شاخه از ۸ شاخه یوگای پاتانجلی یعنی آسانا و پرانایاما ست و چون ذهن و نفس ارتباط تنگاتنگ دارند کارکرد آن ها برهم تاثیر گذار است .به همین دلیل، پاتانجالی پرانایاما را بهترین راه رسیدن به توازن ذهنی و آرامش درونی میداند.​