برچسب: پرانایاما چهارمین شاخه ی یوگا

1

پرانایاما، چهارمین شاخه ی یوگا

چهارمین شاخه یوگا، پرانایاما است. پرانا به معنای تنفس، زندگی، نیروی …

ادامه مطلب

بایگانی‌ها